THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 1
Số lượt truy cập: 692983
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2016-2017 10/03/2017 12:46:59 CH
DANH SÁCH PHỤ HUYNH, CÁC CÁ NHÂN TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ HỖ TRỢ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017


TT

Họ tên

Chỗ ở

Số tiền

Ghi chú

1

Chú Trương Minh Vũ Trưởng CA Huyện Lệ Thủy và Sư Thầy Khải Đạo chùa Hoàng Phúc

Huyện Lệ Thủy

5,000,000

 

2

Công An Huyện Lệ Thủy

Huyện Lệ Thủy

1.200,000

 

3

Lê Quang Cảnh

Liêm Bắc

200,000

 

4

Nguyễn Đình Duy

Tây Thôn

200,000

 

5

Lê Văn Bình

Liêm Nam

200,000

 

6

Lê Văn Minh

Liêm Nam

200,000

 

7

Nguyễn Hữu Quang

Liêm Nam

200,000

 

8

Trần Đức Trung

Liêm Nam

200,000

 

9

Nguyễn Nam Hải

Tây Thôn

200,000

 

10

Lê Văn Cường

Tây Thôn

200,000

 

11

Lê Hữu Thông

Liêm Bắc

200,000

 

12

Trần Đức Đạt

Liêm Nam

200,000

 

13

Nguyễn Văn Tạo

Liêm Nam

200,000

 

14

Trần Đức Lâm

Liêm Bắc

200,000

 

15

Trần Văn Đức

Liêm Nam

200,000

 

16

Nguyễn Minh Thới

Tây Thôn

100,000

 

17

Hồ Ngọc Tình

Hướng Hóa

200,000

 

18

Lê Văn Phương

Liêm Nam

200,000

 

19

Trần Đức Thanh

Liêm Bắc

200,000

 

20

Dương Thị Hoa

Tân Thủy

200,000

 

21

Nguyễn Thị Thoa

Tây Thôn

200,000

 

22

Trần Văn Bình

Liêm Bắc

200,000

 

23

Trần Văn Tạo

Liêm Bắc

200,000

 

24

Lê Quang Ngọc

Liêm Bắc

200,000

 

25

Nguyễn Văn Đính

Liêm Nam

200,000

 

26

Phạm Thị Tuyết

Hồng Thủy

200,000

 

27

Trần Thị Luân

Liêm Bắc

200,000

 

28

Lê Thị Thảo

Đồng hới

200,000

 

29

Trần Thị Quyên

Liêm Bắc

200,000

 

30

Trần Xuân Đức

Liêm Bắc

200,000

 

31

Nguyễn Văn Tuấn

Liêm Nam

200,000

 

32

Trần Đức Thắng

Liêm Nam

200,000

 

33

Trần Văn Vinh

Liêm Bắc

200,000

 

34

Nguyễn Văn Minh

Liêm Bắc

200,000

 

35

Nguyễn Văn Thọ

Liêm Bắc

200,000

 

36

Nguyễn Hữu Việt

Liêm Bắc

200,000

 

37

Nguyễn Thị Thanh Tân

Liên Thủy

200,000

 

38

Lê Quang Long

Liêm Bắc

200,000

 

39

Nguyễn Văn Đông

Liêm Bắc

200,000

 

40

Nguyễn Văn Tuân

Liêm Bắc

200,000

 

41

Nguyễn Viết Bình

Liêm Bắc

200,000

 

42

Trần Thị Loan

Liêm Bắc

200,000

 

43

Trần Quang Bình

Tây Thôn

200,000

 

44

Trần Văn Uynh

Liêm Bắc

200,000

 

45

Nguyễn Hữu Hậu

Vĩnh Thái

200,000

 

46

Trần Hữu Hải

Tây Thôn

200,000

 

47

Nguyễn Viết Long

Liêm Bắc

200,000

 

48

Trần Đức Sơn

Liêm Nam

200,000

 

49

Ngyễn Hữu Bình

Liêm Nam

200,000

 

50

Nguyễn Thị Luân

Liêm Bắc

200,000

 

51

Nguyễn Phước Đạt

Tây Thôn

200,000

 

52

Nguyễn Văn Toàn

Liêm Bắc

200,000

 

53

Trần Đức Tấn

Liêm Bắc

200,000

 

54

Bùi Minh Diềm

Liêm Bắc

200,000

 

55

Lê Thị Thảo

Đồng hới

200,000

 

56

Trần Thị Quyên

Liêm Bắc

200,000

 

57

Trần Xuân Đức

Liêm Bắc

200,000

 

58

Nguyễn Văn Tuấn

Liêm Nam

200,000

 

59

Trần Đức Thắng

Liêm Nam

200,000

 

60

Trần Văn Vinh

Liêm Bắc

200,000

 

61

Nguyễn Văn Minh

Liêm Bắc

200,000

 

62

Nguyễn Văn Thọ

Liêm Bắc

200,000

 

63

Nguyễn Hữu Việt

Liêm Bắc

200,000

 

64

Nguyễn Thị Thanh Tân

Liên Thủy

200,000

 

65

Lê Quang Long

Liêm Bắc

200,000

 

66

Nguyễn Văn Đông

Liêm Bắc

200,000

 

67

Nguyễn Văn Tuân

Liêm Bắc

200,000

 

68

Nguyễn Viết Bình

Liêm Bắc

200,000

 

69

Trần Thị Loan

Liêm Bắc

200,000

 

70

Trần Quang Bình

Tây Thôn

200,000

 

71

Trần Văn Uynh

Liêm Bắc

200,000

 

72

Nguyễn Hữu Hậu

Vĩnh Thái

200,000

 

73

Trần Hữu Hải

Tây Thôn

200,000

 

74

Nguyễn Viết Long

Liêm Bắc

200,000

 

75

Trần Đức Sơn

Liêm Nam

200,000

 

76

Ngyễn Hữu Bình

Liêm Nam

200,000

 

77

Nguyễn Thị Luân

Liêm Bắc

200,000

 

78

Nguyễn Phước Đạt

Tây Thôn

200,000

 

79

Nguyễn Văn Toàn

Liêm Bắc

200,000

 

80

Trần Đức Tấn

Liêm Bắc

200,000

 

81

Bùi Minh Diềm

Liêm Bắc

200,000

 

82

Trần Văn Hoành

Liêm Bắc

200,000

 

83

Nguyễn Đình Luân

Tây Thôn

200,000

 

84

Nguyễn Đình Minh

Tây Thôn

200,000

 

  85

Nguyễn Văn Hải

Liêm Nam

200,000

 

86

Nguyễn Văn Quốc

Tây Thôn

200,000

 

87

Nguyễn Đình Thế

Tây Thôn

200,000

 

88

Trần Đức Bình

Liêm Bắc

200,000

 

89

Nguyễn Văn Bắc

Liêm Bắc

200,000

 

90

Nguyễn Viết Nghĩa

Liêm Bắc

200,000

 

91

Trần Văn Trung

Liêm Bắc

200,000

 

92

Lê Quang Tộ

Liêm Bắc

200,000

 

93

Mai Văn Bình

Mai Thủy

200,000

 

94

Lê Văn Duy

Liêm Nam

200,000

 

95

Nguyễn Tiến Doàn

Tây Thôn

200,000

 

96

Trần Hữu Trung

Tây Thôn

200,000

 

97

Trần Văn Chiến

Liêm Bắc

200,000

 

98

Lê  Hữu Thông

Liêm Bắc

200,000

 

99

Nguyễn Viết Công

Liêm Bắc

200,000

 

100

Trần Đức Quý

Liêm Bắc

200,000

 

101

Trần Đức Sáng

Liêm Bắc

200,000

 

102

Trần Đức Giáp

Liêm Bắc

200,000

 

103

Trần Đức Tấn

Liêm Bắc

200,000

 

104

Lê Quang Tân

Liêm Nam

200,000

 

105

Nguyễn Văn Sông

Liêm Nam

200,000

 

106

Lê Văn Thạo

Liêm Nam

200,000

 

107

Lê Văn Tiến

Tây Thôn

200,000

 

108

Nguyễn Thị Lới

Tây Thôn

200,000

 

109

Nguyễn Thị Hương

Mỹ Thủy

200,000

 

110

Dương Văn Phương

Liêm Nam

200,000

 

111

Trần Đức Lộng

Liêm Bắc

200,000

 

112

Trần Xuân Phúc

Liêm Bắc

200,000

 

113

Nguyễn Minh Hải

Liêm Bắc

200,000

 

114

Trần Văn Dịnh

Liêm Bắc

200,000

 

115

Nguyễn Văn Khương

Liêm Bắc

200,000

 

116

Trần Văn Vương

Liêm Bắc

200,000

 

117

Nguyễn Hữu Bắc

Liêm Nam

200,000

 

118

Nguyễn Đình Thế

Tây Thôn

200,000

 

119

Nguyễn Thị Hạnh

Tây Thôn

200,000

 

120

Nguyễn Đình Lan

Tây Thôn

200,000

 

121

Lê Quang Tiến

Tây Thôn

200,000

 

122

Nguyễn Văn Tạo

Liêm Nam

200,000

 

123

Nguyễn Đình Phước

Tây Thôn

200,000

 

124

Nguyễn Văn Nam

Tây Thôn

200,000

 

125

Nguyễn Văn Phước

Liêm Bắc

200,000

 

126

Nguyễn Viết Bình

Liêm Bắc

200,000

 

127

Nguyễn Văn Bắc

Liêm Bắc

200,000

 

128

Nguyễn Quang Vũ

Tây Thôn

200,000

 

129

Dương Văn Phương

Liêm Nam

200,000

 

130

Nguyễn Xuân Sứ

Nam Tiến

200,000

 

131

Nguyễn Văn Kiều

Nam Tiến

200,000

 

132

Hoàng Văn Vũ

Nam Tiến

200,000

 

133

Nguyễn Văn Năng

Nam Tiến

200,000

 

134

Nguyễn Văn Việt

Nam Tiến

200,000

 

135

Nguyễn Văn Phước

Nam Tiến

200,000

 

136

Phạm Thị Hồng

Nam Tiến

200,000

 

137

Hoàng Văn Quý

Nam Tiến

200,000

 

138

Trần ứ Tiến

Nam Tiến

200,000

 

139

Inh Văn Huy

Nam Tiến

200,000